Bedrijfsleven

Onze visie op het Bedrijfsleven

 

Een bloeiende lokale economie door stimulans van ons bedrijfsleven.

 

Ons uitgangspunt: De gemeente stimuleert het bedrijfsleven in Veenendaal zodat de lokale economie groeit.

 

Genoeg geld voor een goed leven, genoeg banen voor iedereen, dat kan in een bloeiende economie. Ondernemers zijn hierin onmisbaar. Hierbij dient de gemeente speciale aandacht te schenken aan de ontwikkeling van Veenendaal als ICT-stad en de groeiende groep van ZZP’ ers. De afgelopen jaren stonden in het teken van crisis. Nu zijn er tekenen van herstel. De komende jaren is het zaak de economie (door) te laten groeien zodat Veenendaal bloeit. ProVeenendaal vindt het de taak van de gemeente om hier voorwaarden voor te scheppen. Wij vinden minder bureaucratie en meer lastenverlichting voor bedrijven hierbij noodzakelijk. Onze inzet is dat de gemeente het bedrijfsleven beter tegemoetkomt en luistert naar de wensen van onze ondernemers. Aan de andere kant vragen wij aan de ondernemers om op(en) te staan voor werkplekken voor speciale doelgroepen, zoals bijvoorbeeld blinden en slechthorenden, en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

 

ProVeenendaal staat (op) voor een gemeente die actief werkt aan het verbeteren en opknappen van bedrijventerreinen en die zoveel mogelijk leegstand van kantoren tegen gaat. Wij willen dat daar waar leegstand van kantoren niet voorkomen kan worden, deze ruimte ingezet wordt voor bijvoorbeeld ZZP-ers die kantoor- of werkruimte nodig hebben. Daarnaast kunnen kantoren worden omgebouwd in speciale woonunits of geschikt worden gemaakt voor kleinschalige (startende) ondernemingen. Hiervoor helpt het al snel als bestaande regelgeving versoepeld wordt en/of aangepast wordt.

 

ProVeenendaal wil dat de gemeente de lasten voor bedrijven verlaagt, zodat de komst van nieuwe (winkel)bedrijven worden gestimuleerd. Wij willen dat de gemeente daarom actief acquisitie voert en bedrijven benadert en regels versoepelt om de kans op vestiging van nieuwe bedrijven te vergroten. De koopzondag helpt hierbij.

 

Veenendaal moet een sterkere positie opeisen binnen de regio FoodValley. Als tweede gemeente in de regio moet Veenendaal een sterke inhoudelijke portefeuille krijgen. De regio moet ook meer investeren in samenwerking tussen bedrijven en onderwijs, de Wageningen Universiteit in het bijzonder. Bedrijven hebben moeite samenwerking te organiseren met onderzoekers. Meer ondersteuning en begeleiding kan ook bijdragen aan meer en betere innovatieve ondernemingen in Veenendaal. Regio FoodValley moet zich in de ogen van ProVeenendaal ontwikkelen naar een flexibele netwerkorganisatie. Nu dreigt het teveel een vergadercircuit te worden, waarbij alle deelnemende gemeenten alles met elkaar bespreken en er te weinig en te langzaam iets concreets van de grond komt.

 

 


 

ProVeenendaal staat op(en) voor:

 • Uitbreiding van het hoger onderwijs in Veenendaal met onder meer ICT, en vergroten van de betrokkenheid bij het hoger onderwijs in de regio.
 • Versterken van de vakopleidingen in Veenendaal samen met Veenendaalse bedrijven.
 • (Praktische) educatie voor de groepen 6, 7 en 8 van de basisscholen inzake techniek en ICT; participatie van bedrijven is hierbij noodzakelijk.
 • Een actieve acquisitie van de gemeente met bedrijven in de regio en ondernemers om meer werkgelegenheid naar Veenendaal te halen.
 • Opdrachten vanuit de gemeente worden – binnen het wettelijke kader – zoveel mogelijk aan lokale ondernemers gegund. Aanbestedingen worden daarbij soms opgedeeld waardoor lokale ondernemers een grotere kans maken op gunning van de opdracht.
 • Het vrij maken van geld door de gemeente vanaf 2019 voor een zogenaamd TALENTLAB! Veenendalers komen hier samen voor talentontwikkeling op alle gebieden.
 • Voor een versterkte duurzame (zogenaamde circulaire) economie binnen Veenendaal en de FoodValley met biotechnologische bedrijven; de gemeente Veenendaal heeft i.s.m. de Regio FoodValley hierin een stimulerende rol.
 • Wijkwerkbedrijven, wijkleerbedrijven en (vak)handarbeid op (basis)scholen.
 • Voor een verbetering van de positie van ZZP’ers.
 • Een goede bereikbaarheid van en mobiliteit in Veenendaal.
 • Een verdergaande ontwikkeling van ICT-Valley tot een meer regionaal concept; een doorontwikkeling van de ICT-campus is daarbij essentieel.
Share This