In Veenendaal kennen we de Verordening percentageregeling beeldende kunst gemeente Veenendaal uit 2013. ProVeenendaal verneemt uit de hoek van kunstenaars dat het niet transparant is hoe er met deze regeling omgegaan wordt binnen Veenendaal en hoe Veenendaalse kunstenaars worden benaderd voor opdrachten die de gemeente uitzet.

Om deze reden heeft de fractie van ProVeenendaal de volgende vragen:
1. Op welke wijze en in welke mate wordt er uitvoering gegeven aan de genoemde verordening?
a. Is er een compleet beeld te geven over de wijze van toepassing van de verordening in de jaren 2019, 2020 en          2021?
b. Welke bedragen zijn vanuit welke ontwikkelingen gereserveerd en waar zijn de gereserveerde bedragen aan          besteed?

2. Hoe wordt er in voorkomende gevallen gekozen voor een kunstenaar?
a. Gaat dit middels een openbare aanbesteding of uitvraag?
b. Zo nee, op welke wijze wordt een opdracht dan gegund?
c. Heeft de accountant op enig moment deze regeling en uitvoering daarvan onder de loep genomen?

3. Op welke wijze kan de transparantie rond de regeling en de aanbesteding worden vorm gegeven en geborgd?

4. Op welke wijze worden Veenendaalse kunstenaars betrokken bij opdrachten die de gemeente uitzet?

5. Ziet u hiertoe verbetermogelijkheden gezien de signalen die wij ontvangen?

6. Is het mogelijk en denkbeeldig dat het kunstplatform of de cultuurmakelaar een rol krijgt in het bekend maken      en mogelijk ook verdelen van de opdrachten?

Met belangstelling kijken wij uit naar uw beantwoording.