De regerende partijen in Den Haag stapelen crisis op crisis. Crisis die bewoners van Veenendaal raken proberen we met correctie maatregelen zo goed en kwaad als dat kan te helpen. Dat kan ook doordat Veenendaal er op dit moment financieel nog redelijk goed voor staat. Maar hoe anders is dat als we vooruit kijken. Zonder een deugdelijke bijdrage voor alle taken die we hebben vanuit Den Haag, gaan we diep in de rode cijfers.

De VNG, vereniging Nederlandse gemeenten, ziet dit probleem ook en probeert de Haagse regering ( VVD, CDA, D66, CU) te bewegen andere keuzes te maken.

In Veenendaal moeten we voor 2024 en verder financiële keuzes gaan maken, grote keuzes. Neem bijvoorbeeld het Theater. Natuurlijk willen we een mooi, groot en uitgebreid cultureel centrum.

Wanneer maken we de keuze ? In November gaat de raad daarover met elkaar in gesprek en worden de keuzes gemaakt. Dan hopen we de complete informatie vanuit Den Haag te hebben en kunnen we de knopen doorhakken met meer en/of alle informatie en zekerheid zonder onnodige onrust te scheppen en te hoeven snijden in budgetten.

Tot die tijd kan je er eigenlijk geen zinnig woord over zeggen. En dus kan het college van Burgemeester en wethouders niets anders doen dan beleidsarm een eerste schets van de begroting bij de raad neer te leggen. U kan er van op aan dat we richting november financieel verstandige besluiten gaan nemen die in de lijn zijn met ons verkiezingsprogramma en het raadsakkoord. We gaan ervan uit dat we de komende maanden door het college goed betrokken worden bij de keuzes zodat we de bestuurlijke samenwerking en participatie goed kunnen vormgeven. De komende maanden kunnen we daarvoor gebruiken. Wordt vervolgd!


hieronder treft u de informatie van de VNG over dit onderwerp:

Begin mei heeft de VNG al aangegeven dat de voorjaarsnota niet de gewenste financiële zekerheid voor gemeenten geeft, en dat er daarom op korte termijn overleg met het kabinet nodig is. In een ledenbrief lichten we dit verder toe en geven we aan welke acties de VNG in gang zet. 

Samengevat onderneemt de VNG de volgende acties:

Webinars

We organiseren 2 webinars waarin (technische) toelichting wordt gegeven op deze brief en waarin u de mogelijkheid heeft om vragen te stellen. De webinars staan gepland op:

ALV

Het bestuur spreekt tijdens de komende Algemene Ledenvergadering op 14 juni graag met u over het punt ‘Meerjarig perspectief financiën gemeenten’. Deze ledenbrief kan worden betrokken bij de bespreking van dat punt. Als zich vóór de ALV relevante ontwikkelingen voordoen wordt u daarover uiteraard geïnformeerd.

Extra overleg met fondsbeheerders

Op 22 mei is er een extra overleg met de fondsbeheerders over de gevolgen van de Voorjaarsnota 2023.

Instellen Taskforce Taken en Middelen Gemeenten

Het VNG-bestuur heeft besloten om een Taskforce Taken en Middelen in te stellen. Deze taskforce moet in kaart brengen hoe bestaande en nieuwe taken zicht verhouden tot de structurele middelen. De Taskforce zal bestaan uit een mensen met enige afstand tot de dagelijkse politiek, maar met ruime politiek-bestuurlijke ervaring. Zij worden ondersteund door een onderzoeksbureau. Alexander Rinnooy Kan is bereid om voorzitter te zijn.

Enquête gevolgen voorjaarsnota

Vooruitlopend op en ondersteunend aan het werk van de Taskforce Taken en Middelen willen we graag van u weten welke impact de Voorjaarsnota 2023 op (de voorzieningen in) uw gemeente heeft. U ontvangt daarom een enquête met vragen over de wijze waarop uw gemeente de structurele financiële situatie tegemoet gaat treden. Uw antwoorden maken de gevolgen van de keuzes van het kabinet inzichtelijk en dragen bij aan onze acties de komende tijd.

Meer informatie