Bijdrage van ProVeenendaal tijdens de programmabegroting

ProVeenendaal was blij dat na de verkiezingen van maart op 31 mei j.l. een raadsprogramma kon worden vastgesteld door de hele gemeenteraad van Veenendaal. Het college met onze wethouder Martijn Beek kon aan de slag en wij konden gaan genieten van een welverdiende vakantie.

De inkt was nog niet droog en al voor de vakantie bleek echter dat we als Veenendaal geconfronteerd werden met grote tekorten. De blijheid was van korte duur en alle ambitie kwam in een ander perspectief te staan. Veenendaal kwam maar liefs 20 Miljoen euro tekort in de komende 4 jaar. We wisten natuurlijk dat door landelijke bezuinigingen op de zorg alle gemeenten tekorten hebben, maar dat deze in Veenendaal zo groot zou zijn was haast onwerkelijk. Het gevolg is dat we als politiek een lastige boodschap moeten brengen aan inwoners en instellingen in tijden dat de begroting in Nederland positieve cijfers laat zien. Maar wij zouden geen Veenendalers zijn als we onze schouders er niet onder zouden zetten. We zullen wel moeten!!

Onze ambitie is nog steeds dat onze inwoners, instellingen en bedrijfsleven in 2022 een Veenendaal zien dat in veel opzichten verbeterd is ten opzichte van vandaag. Gezien de tekorten is het daarom nu nog belangrijker om inwoners, instellingen en bedrijfsleven optimaal te betrekken. Zeker als we van deze groepen offers gaan vragen om de gestelde ambitie te bereiken. Alleen dan bereiken we een leefbaarder, veiliger, groener, sportiever en cultureler Veenendaal. Een Veenendaal waar we blijer van worden. Mede daarom hebben we een motie burgerparticipatie voorbereid die we in 2e termijn gaan indienen.

Financieel moeten we scherper zijn en blijven dan ooit. Onnodige uitgaven moeten we stoppen of verminderen en bij echt noodzakelijke doelen moeten we extra faciliteren en soms ook investeren. In onze ogen is onderzoek naar investeringen in de Lampegiet waar de komende jaren toch geen geld voor onnodig en daarmee kunnen we in ieder geval 150.000 euro vrijmaken voor andere doeleinden.

De zorg is een taakveld waar de afgelopen jaren nog beter voor gezorgd had moeten worden. Het is een feit dat de nieuw benoemde verantwoordelijke wethouders er hard aan moeten trekken. En daar hebben we alle vertrouwen in. ProVeenendaal staat open voor een eenduidig beleid dat gevoerd dient te worden als het gaat om zorg, jeugd, welzijn en schoonmaakondersteuning. De hoogte van de eigen bijdrage voor de schoonmaakondersteuning mag niet (teveel) onder druk komen te staan en de door het college voorgestelde verhoging van 10 naar 15 euro zullen we dan ook niet steunen. Mantelzorgers en de vrijwilligers verdienen de ondersteuning die zij nodig hebben. In 2e termijn zullen we de raad voorstellen om 50.000 extra te bestemmen voor met name die vrijwilligers die zich dag in dag uit maximaal inzetten voor onze samenleving.

Om de schoonmaakondersteuning op 10 euro te kunnen houden, zullen we het voorstel van de SGP steunen om 200.000 euro minder subsidie te verstrekken t.b.v. het Gilbertjaar. Het Gilbertjaar is een mooi initiatief waaraan veel groepen gaan meewerken en waardoor verenigingen en organisaties elkaar ook weer makkelijker weten te vinden. We denken dat de draagkracht van het betrokken maatschappelijk middenveld in combinatie met de reeds toegezegde sponsoring meer dan voldoende zijn om dit alsnog te realiseren met een afgeslankt budget vanuit de gemeente.

We vragen nogal wat van onze inwoners. Hoe normaal is het dan om ook naar je eigen organisatie te kijken. Geldverspilling kan en mag dan niet aan de orde zijn. Een goede en complete benchmark van de gemeentelijke organisatie gaat ons helpen om te bepalen waar we staan in het huidige tijdperk van digitalisering en veranderende overheid. We moeten ook als raad en college scherp op de bal zijn en blijven. Daarom hebben we samen met anderen ook hiervoor een motie voorbereid.

Trots is ProVeenendaal op dit college dat snel in actie is gekomen toen ze geconfronteerd werden met bovengenoemde tekorten. Ook de raad en een deel van de inwoners is na de vakantie snel in actie gekomen en in relatief korte tijd hebben wij met elkaar een weg gevonden en kunnen we nu besluiten hoe Veenendaal met enerzijds haar ambitie en anderzijds de tekorten om kan gaan. Niet rücksichtlos met de botte bijl door de begroting, maar kiezen voor de route van bezinning, participatie met de bewoners en partners en verstandige keuzes binnen de kaders van de programmabegroting.

Binnen de raad willen wij – als ProVeenendaal – samenwerken met alle partijen binnen deze raad. Er zullen geen gemakkelijke keuzes gemaakt kunnen worden. Het is een belangrijk om in gezamenlijkheid naar buiten te treden. Polarisatie helpt nu niet!

Wij als ProVeenendaal verlangen van het college wel meer dan ooit een snelle, transparante en open communicatie als het gaat om de hoofdpijndossiers en zullen vanaf heden niet meer accepteren dat de raad in een te laat stadium geconfronteerd wordt met financiële verrassingen zoals de IKC en CLV.

Voorzitter, er is veel werk aan de winkel en wat ons betreft gaan we snel met zijn allen aan de slag.

Author: Ronald van der Weerd

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Share This

Share This

Share this post with your friends!

Share This

Share this post with your friends!