ProVeenendaal kijkt tevreden terug op raadsvergadering Kadernota

Financieel zijn er de nodige uitdagingen in de (jeugd)zorg. Onze wethouder moet de komende tijd aan de bak met ‘ zijn’ team. De welzijnstaak wordt quasi – inbesteed en de sociale basis moet verder vorm krijgen. Nieuwe ontwikkelingen die aandacht en inzet vragen.
Ook op alle andere domeinen liggen uitdagingen. Zie ook onze bijdrage in de raad onder dit bericht.

Vooraf hadden we ons als fractie 4 doelen gesteld. Hiervoor zijn 4 moties/voorstellen ingediend door ons als ProVeenendaal:

  • Inhoudelijke KPI’s (doelstellingen) voor alle subsidierelaties zonder dat dit mag uitmonden in extra administratie voor kleine subsidierelaties.
    Deze motie is unaniem aangenomen door de raad
  • Geef de skatebaan in het stadspark de hoognodige aandacht en breng deze na overleg zo mogelijk onder bij SportService Veenendaal.
    Deze motie is unaniem aangenomen door de raad.
  • Pak de verkoopaantallen en het gebruik van Lachgas aan waar het kan. We moeten niet accepteren dat deze troep verkocht kan worden. Deze motie aangenomen door een overgrote meerderheid van de raad.
  • De live stream van de gemeente Veenendaal is nu nog alleen te zien via de website van de gemeente. Wij hebben voorgesteld deze stream ook via social media te gaan uitzenden.
    Ook deze motie is unaniem aangenomen door de raad.

Daarnaast hebben we een aantal moties ondersteund waar onder ‘ de stem van Veenendaal’. Een digitale wijze om de burgerparticipatie nog beter vorm te geven.

We zijn als ProVeenendaal blij met de bereikte resultaten. In de kadernota moesten stevige en lastige keuzes gemaakt worden. Binnen de mogelijkheden die er waren zijn wij als fractie tevreden met het totaal plaatje dat er nu ligt. Dit mede door de positieve reactie van het college op de vele moties met ideeën en voorstellen voor een beter Veenendaal.

Het waren 2 intensieve en lange vergaderavonden. We kunnen weer (verder) aan de slag!

De bijdrage van ProVeenendaal in de raad:

Voorzitter,

ProVeenendaal is trots dat we politieke verantwoordelijkheid mogen dragen en zo kunnen bijdragen aan een beter Veenendaal. Er is het afgelopen jaar op onderdelen hard gewerkt om alles goed in beeld te krijgen en de verrassingen uit de vorige raadsperiode en uit Den Haag te kunnen verwerken. Daarvoor delen we graag de complimenten uit aan het college en de ambtelijke organisatie. Vooral op het gebeid van het zgn. sociale domein zijn de noodzakelijke stappen gezet.

Dat neemt niet weg voorzitter dat we nog steeds ook zorgen hebben, al zien we ook echt wel het licht aan het eind van de tunnel.

Ik zal in drie punten aangeven hoe we hier als ProVeenendaal naar kijken. Daarna kijk ik graag vooruit, de toekomst in.

Zorgen voorzitter maken we ons toch over de houding, de blik naar buiten, van de ambtelijke organisatie. En in hoeverre beweegt deze organisatie mee met de digitaliseringsslagen die gemaakt moeten worden. De aangekondigde benchmark zou hier goed bij kunnen helpen. We zien dus uit naar de uitwerking en invulling van de vorig jaar bij de programmabegroting ingediende motie.

Ook bij de uitvoering van door de raad aangenomen beleid en voornemens van het college blijkt dat inwoners het idee hebben niet altijd serieus genomen te worden. Denk hierbij aan de inspreker op welzijn die haarfijn aangaf dat ze haar verhaal meerdere malen moest vertellen. Dat is confronterend en onnodig. Bewoners worden nog steeds van het kastje naar de muur gestuurd. Waarom? Aan het einde van het traject lijken de betrokkenen overigens gelukkig wel tevreden te zijn over de geboden ondersteuning, maar de route naar de oplossing gaat niet zonder kleerscheuren en leidt tot vele frustraties, die ons inziens onnodig zijn.

Zorgen maken we ons als ProVeenendaal ook over alle andere domeinen (dus buiten het sociale domein en kabels onder de grond ). Hierover zijn de afgelopen maanden nagenoeg geen voorstellen voorbij gekomen. Waar staan we nu? Waar kunnen en moeten stappen worden gezet? Waar zet het college stappen in de sport, cultuur, stedelijke ontwikkeling, de nieuwe aanpak rond schulddienstverlening zoals in het raadsprogramma genoemd.

Laat ik een paar concrete voorbeelden noemen:

Aanpassen stadspark, wat is de status hiervan? We zien bedragen in de vorige programmabegroting, maar is het niet tijd te starten met de voorbereidingen?

Oppakken van de verrommeling van de surfvijver en het stadspark. Hier hebben zowel de gemeente als de inwoners een verantwoordelijkheid. Dat is ontegenzeggelijk waar, maar welke stappen nemen wij als gemeente? Op twitter en Facebook wordt op dit onderwerp regelmatig melding gemaakt. Hier wordt door de gemeente wel adequaat op gereageerd, maar liever zijn we die opmerkingen vóor.

Achterstallig onderhoud van kunst en gebouwen; waarom hebben we daar nog geen onderhoudsplan voor? Het cultuurdossier vergt visie: Waar liggen de kansen tot verregaande samenwerking tussen de muziekschool, cultuurfabriek en het theater. Hoe gaan we deze verder inrichten? Uit gesprekken blijkt dat men er nu wel open voor staat

In de openbare ruimte is wel extra budget gestopt maar in fietspaden vallen gaten en het onkruid krijgt op veel plekken de overhand. Hoe kan dat met dat extra budget wat beschikbaar is gesteld?

De omgevingsvisie moet veel gaan betekenen, maar hoe lang duurt dat nog en wat betekent dat dan voor de verschillende onderwerpen. We hebben een woningbouw opgave, dat is in ieder geval onze wens…wat betekent dat voor het Franse Gat? Wat betekent dat voor de woonvisie, die opgaat in de omgevingsvisie?

Onze veiligheid op straat en het aanpakken van criminaliteit blijft zorgelijk. De aangiftebereidheid lijkt er niet beter op te worden. De wachtlijsten onder wet inburgering mogen niet verder oplopen. Je loopt het risico dat je polarisering en radicalisering niet in de hand houdt hierdoor. Men moet integreren; dat is goed voor iedereen.

Zo maar een paar onderwerpen waar we nog niet klaar mee zijn naar onze mening en dus is de grote vraag: waar blijven de verbetervoorstellen voor de raad om hier ook de kaders te stellen.

Zorgen maken we ons als ProVeenendaal zeker ook over burgerparticipatie. Of liever gezegd luistert dit huis wel goed genoeg naar de inwoner. Leeft het huis nu echt wel mee met de gevoelens van de inwoners van Veenendaal. Een uitvoeringsplan is er nog niet maar we hebben er ook nog te weinig van gezien. De inwoners van Veenendaal merken er – zo horen wij op straat – in ieder geval nog te weinig van.

Licht aan het eind van de tunnel zien we dus binnen het sociaal domein, maar of de zoekrichtingen het beoogde financieel resultaat halen, blijft vooralsnog ongewis. We zijn er dus nog niet maar met het vernieuwde model Veenendaal en de sociale basis liggen er daadwerkelijk kansen om de nodige stappen te zetten. De aan te stellen gespecialiseerde kwartiermaker voor de opdracht Welzijn gaat echter nog een hele kluif krijgen.

Licht aan het eind van de tunnel zien we nu ook op het dossier van de hoogspanning. De betrokken wethouder zit vol op het dossier en daar is ProVeenendaal blij mee. Hierdoor wordt het leven binnen Veenendaal beter en daar doen we het allemaal voor.

Licht aan het einde van de tunnel zien we ook als het gaat om de financiële huishouding. We maken ons hierbij nog wel wat zorgen over de te grote afhankelijkheid van de grillen van de Haagse politiek. Het ontbreken van enige consistentie van de landelijke besturende partijen waarvan het merendeel van u ook lid is, vinden wij schrijnend en kwalijk.

Binnen de minimale middelen die er zijn, zien we een paar zaken die we vandaag de juiste richting in willen duwen.
• Skatebaan, verantwoordelijkheid naar SportService
• Het Lachgasprobleem aanpakken
• Inhoudelijke doelstellingen met onze subsidierelaties afstemmen
• En een hele praktische: stream de video van onze vergaderingen via social media

Hiervoor zullen we in tweede termijn een aantal moties gaan indienen.

Voorzitter, ProVeenendaal ziet graag dat het college nu ook gaat doorpakken op de andere terreinen. Er liggen vooral ook inhoudelijke en financiële uitdagingen buiten het sociaal domein. Er wordt immers de komende jaren ook weer flink gekort op de algemene middelen, zo hebben we kunnen lezen in de meicirculaire. Hoe gaan we hier mee om? Ook de kosten van de duurzaamheidsagenda lopen waarschijnlijk alleen maar verder op. Hoe gaan we hier aanvulling aangeven? Is het college hier al mee aan de slag?

Voorzitter, ik sluit af. Er is het afgelopen jaar door een ieder hard gewerkt in dit huis. Ook in het komende jaar liggen er nog veel vraagstukken waar we misschien de afgelopen tijd wat te weinig bij stil hebben gestaan. Vraagstukken die echter wel een wezenlijke rol spelen in Veenendaal en waar we vaak ook onze mede inwoners bij nodig hebben.

Kortom, voor ProVeenendaal is het:….aan de slag!

Author: Ronald van der Weerd

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Share This

Share This

Share this post with your friends!

Share This

Share this post with your friends!