Duurzaamheid

Veenendaal maakt op het gebied van duurzaamheid en klimaat realistische keuzes. 

Informeren

De gemeente informeert haar inwoners goed en tijdig over ontwikkelingen m.b.t. nieuwe vormen van energie en dergelijke.

Kwaliteit

Kwaliteit en draagvlak creëren gaat voor snelheid met betrekking tot de transitie naar een Energie Neutraal Veenendaal in 2050.

Gasloos worden

Per wijk wordt bekeken welke oplossing het best passend is om gasloos te worden. 

Eigen ideeën

Inwoners worden gestimuleerd en ondersteund bij eigen initiatieven.

Onze visie op duurzaamheid

ProVeenendaal is er voorstander van om waar mogelijk bij te dragen aan de vermindering van de, door wetenschappers van het klimaatpanel IPCC* geschetste, mondiale opwarming.

ProVeenendaal wil dat iedereen in de vele discussies rond klimaat en duurzaamheid wordt gehoord. Lokaal door de gemeente en regionaal via de RES (Regionale Energiestrategie), FoodValley en provincie. Voor het realiseren van grote uitdagingen is het draagvlak van onze inwoners essentieel. Zowel de ’klimaatdrammer’ als de ‘klimaatscepticus’ moet gehoord worden om een zo volledig mogelijke voorlichting te bewerkstelligen voor de inwoners van Veenendaal.

Een duurzamer Veenendaal kan een bijdrage leveren aan vermindering van de mondiale CO2-uitstoot. ProVeenendaal is voor een pragmatische, realistische en betaalbare insteek. In 2050 gebruiken we in Veenendaal net zoveel energie als we opwekken; daarmee zijn we energieneutraal. Zie hiervoor het programmaplan Energieneutraal Veenendaal. Dit plan moet continue geëvalueerd en waar nodig bijgesteld worden om haalbaarheid en betaalbaarheid te waarborgen.

Dit kan door de gemeente alleen gerealiseerd worden wanneer bedrijven, bewoners en overheid de handen ineenslaanProVeenendaal is van mening dat inwoners bereid zijn om een bijdrage te leveren aan klimaatmitigatie (opwarming beperken), mits communicatie en financiering duidelijk zijn. Inwoners moeten weten welke kosten zij kunnen verwachten.

Nieuwe wijken worden gasloos gebouwd. De gemeente heeft hier wat ProVeenendaal betreft een faciliterende en waar nodig een regisserende rol. Ook samenwerking met andere overheden en met de inwoners is van belang. In de Transitievisie Warmte van de gemeente zijn uitgangspunten geformuleerd over het gasloos maken van de bestaande wijken. Als het aan ProVeenendaal ligt hoeven inwoners van bestaande wijken niet bang te zijn om eerder dan volgens de door het Rijk gestelde termijnen gedwongen van het gas af te moeten. Participatie en communicatie over dit onderwerp zijn van wezenlijk belang. Een stapsgewijze aanpak waarbij aandacht is voor het leren van andere gemeenten is essentieel voor draagvlak onder inwoners.

Als Veenendaal kunnen we innovatieve initiatieven ondersteunen, maar we hoeven niet altijd ‘het beste jongetje van de klas’ te zijn. Een positief middel om bewoners en bedrijven te motiveren om mee te doen kan een energiecoöperatie zijn. De gemeente moet actief meedenken met bewoners die een energiecoöperatie willen opstarten.

Ook het tegengaan van hittestress is een uitdaging in een volgebouwde omgeving zoals Veenendaal. Het verder volbouwen van o.a. het centrum (inbreiding) maakt dat de temperatuur in de binnenstad een aantal graden hoger is dan in de buitengebieden. Het is daarom zaak te vergroenen waar mogelijk en zo onder meer hittestress te voorkomen.

ProVeenendaal is een voorstander van energie uit zon boven energie uit wind. Eerder hebben wij ons al uitgesproken tegen mega windturbines in en direct om Veenendaal. Dat is en blijft het standpunt van ProVeenendaal.

*IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change

  • De gemeente informeert haar inwoners goed en tijdig over ontwikkelingen m.b.t. nieuwe vormen van energie en de kosten per huishouden van de energietransitie naar een Energieneutraal Veenendaal in 2050. Kostenneutraliteit is daarbij uitgangspunt.

  • Kwaliteit en draagvlak creëren gaat voor snelheid met betrekking tot de transitie naar een Energie Neutraal Veenendaal in 2050.

  • Energie uit zon gaat boven energie uit wind. Dit betekent geen megawindturbines in en om Veenendaal, maar actief beleid op o.a. isolatie van woningen en (buurtgerichte) voorlichting richting inwoners.

  • De gemeente ontwikkelt beleid rond klimaat en duurzaamheid met de inwoner samen. Inwoners van bestaande wijken hoeven niet bang te zijn om eerder dan door het Rijk gestelde termijnen gedwongen van het gas af te moeten.

  • Per wijk wordt bekeken welke oplossing het best passend is om gasloos te worden. Wijken worden niet per definitie aangesloten op een centrale warmtevoorziening.

  • Inwoners worden gestimuleerd en ondersteund bij initiatieven tot bijvoorbeeld het oprichten van wijkenergiecoöperaties.

  • De gemeente zet in op innovatie. Dit kan o.a. door laadinfrastructuren in de wijk en in het centrum voor de elektrische vervoermiddelen. De gemeente hoeft echter ook weer niet in alles op het gebied van klimaat en duurzaamheid de uitblinker te zijn.