Senioren

In Veenendaal kan men gezond en waar mogelijk zelfstandig, ouder worden. 

Toegankelijkheid

Toegankelijkheid moet een continu aandachtspunt zijn in gemeentelijk beleid en communicatie vanuit de gemeente

Rekening houden

Er wordt rekening gehouden met de behoeften en (on)mogelijkheden van ouderen bij het inrichten van de openbare ruimte.

Zorggeschikt bouwen

Bij nieuwbouwplannen wordt standaard rekening gehouden met levensloopbestendig en/of zorggeschikt bouwen.

/

Zorg altijd dichtbij

Zorg die toegankelijk en zo dicht mogelijk in de buurt georganiseerd is. 

Onze visie op Senioren

Steeds meer mensen blijven vitaal en gezond als ze ouder worden. Veel ouderen willen graag bij de samenleving betrokken blijven en doen met veel plezier vrijwilligerswerk bij verenigingen en organisaties en/of zijn mantelzorger. ProVeenendaal juicht dit van harte toe. Deze senioren leveren een niet te onderschatten bijdrage aan de Veenendaalse gemeenschap.

ProVeenendaal vindt dat mensen die dat willen zo lang mogelijk in hun eigen huis moeten kunnen blijven wonen. Op initiatief van ProVeenendaal is hiervoor de zogenoemde blijverslening ingevoerd. Bij nieuwbouwplannen moet er speciale aandacht blijven voor ouderenhuisvesting. De omgevingsvisie, het gemeentelijke uitvoeringsplan Wonen en de recente Woonzorganalyse vormen hiervoor de basis. Dit betekent voldoende levensloopbestendig en zorggeschikt bouwen, met het oog op de toenemende (dubbele) vergrijzing.

ProVeenendaal vindt dat er rekening gehouden moet worden met ouderen bij het inrichten van de openbare ruimte en het (openbaar) vervoer. Toegankelijkheid moet hierbij een vast aandachtspunt worden. Mobiliteit is juist voor ouderen van belang; het is een belangrijk middel om sociale contacten te onderhouden. Vrijwilligersvervoer verdient speciale aandacht, evenals een goede gladheidsbestrijding, met name rond zorgwoningen. Bij de inrichting van de openbare ruimte wordt rekening gehouden met toegankelijkheid voor o.a. scootmobielen, maar ook dienen er voldoende (uit)rustplekken te zijn voor nog zelfstandig mobiele ouderen.

Gelukkig weten steeds meer oudere Veendalers hun weg te vinden in onze, steeds meer digitaliserende, samenleving. Zij die wel ondersteuning nodig hebben, moeten die eenvoudig kunnen krijgen. ProVeenendaal vindt dat de gemeente een verantwoordelijkheid heeft om dit te

organiseren. Ook op andere terreinen moeten ouderen ondersteund en geadviseerd worden, zodat zij zo lang mogelijk mee kunnen doen in de maatschappij en in het kunnen blijven uitvoeren van hun vrijwilligerswerk en/of (mantel)zorgtaken. ProVeenendaal wil dat er blijvend naar ouderen geluisterd wordt, zij moeten zich gehoord weten. Hiervoor zou een ouderenplatform opgericht kunnen worden, als klankbord en gesprekspartner van de gemeente. Ook de ouderenbonden kunnen hierbij betrokken worden.

Bij het regelen van adequate zorg door de gemeente, moet ernaar gestreefd worden deze zorg zo dicht mogelijk in de buurt te organiseren. Mantelzorgers en vrijwilligers die ouderen ondersteunen moeten door de gemeente gefaciliteerd en gewaardeerd worden, zodat zij niet overbelast raken. Veens Welzijn is hierin een belangrijke partner, evenals bij thema’s als gezond ouder worden en het bestrijden van eenzaamheid en sociaal isolement.

  • (Digitale) toegankelijkheid moet een continu aandachtspunt zijn in gemeentelijk beleid en communicatie vanuit de gemeente

  • Er wordt rekening gehouden met de behoeften en (on)mogelijkheden van ouderen bij het inrichten van de openbare ruimte. Wegen zijn toegankelijk, ook met hulpmiddelen.

  • Er wordt een ouderenplatform in Veenendaal opgezet, om zo de inspraak en participatie van ouderen te vergroten.

  • Er zijn in Veenendaal voldoende mogelijkheden voor ouderen om (zelfstandig) van A naar B te bewegen, bijvoorbeeld door het plaatsen van voldoende rustmogelijkheden en goed georganiseerd vrijwilligers- en OV-vervoer.

  • Bij nieuwbouwplannen wordt standaard rekening gehouden met levensloopbestendig en/of zorggeschikt bouwen.

  • Zorg die toegankelijk en zo dicht mogelijk in de buurt georganiseerd is. Dit betekent onder meer dat gemeente en zorgaanbieders zichtbaar zijn in de wijk. Zorgwoningen worden gebouwd in de omgeving van voorzieningen als openbaar vervoer en winkels.