Wonen in Veenendaal

Iedereen kan prettig wonen, werken en leven in Veenendaal. De gemeente neemt meer de regie bij wat en voor wie er gebouwd wordt in Veenendaal!

Betaalbare woningen

Er wordt een actieplan opgesteld met als doel betaalbare woningen te realiseren.

Verkeerssituaties

Bij het bouwen van nieuwe wijken en inbreidingslocaties moet rekening worden gehouden met verkeerssituaties. 

Stimuleren

Stimulering van woningbouw in Veenendaal is noodzakelijk. 

Veiligheid

We willen alle wijken en buurten leefbaar en veilig houden.

Onze visie op wonen

Door schaarste op de woningmarkt kunnen met name starters, jongeren en senioren moeilijker aan een passende woning komen. De gemeente moet daarom een strak beleid voeren op de woningrealisatie. Jongeren die na hun achtiende zelfstandig willen wonen, moeten aanspraak kunnen maken op betaalbare starterswoningen en dienen goed geïnformeerd te worden over de bestaande startersleningen. Ook de optie om een kamer of appartement te huren moet worden meegenomen in het beleid.

Voor doorstromers moet het makkelijker worden om een grotere of juist kleinere woning te krijgen. Voor het levensloopbestendig maken van woningen moeten de regels zo min mogelijk beperkend werken. Met de aankomende nieuwe omgevingsvisie wordt hiertoe de mogelijkheid geboden. 

Voor mensen met een laag inkomen moet het eenvoudig zijn om via Huiswaarts (site voor sociale huur) in aanmerking te komen voor een nieuwe woning. Daarnaast moeten in Veenendaal vooral huizen gebouwd worden voor de groep die een betaalde baan heeft en nu tussen wal en schip valt. Hiervoor moet wat ProVeenendaal betreft een actieplan worden opgesteld dat direct opgepakt gaat worden. Een doelgroepennotitie en het starten van een vereveningsfonds zouden in dit actieplan verwerkt kunnen worden.

De gemeente moet, in samenspraak met de woningcorporaties, prestatieafspraken maken over doorstroming op de woningmarkt en voldoende aanbod en diversiteit aan woningen. De mogelijkheid tot hoogbouw en transformaties van bijvoorbeeld (bedrijfs)panden naar woningen zijn van belang om de woningmarkt weer meer in beweging te krijgen en betaalbare woningen te realiseren voor iedereen. Ook is ProVeenendaal er groot voorstander van dat de gemeente de mogelijkheden onderzoekt en gebruikt om eigen inwoners voorrang te geven bij de toekenning van nieuwbouwwoningen. Dit mede naar aanleiding van de aangekondigde nieuwe wetgeving in Den Haag.

ProVeenendaal vindt dat het zogeheten scheefwonen moet worden tegengegaan. Een voorbeeld is het bewonen van een sociale huurwoning terwijl het inkomen daar inmiddels te hoog voor is. Dit kan onder meer door het bevorderen en stimuleren van verhuizen door ouderen via uitgebreide huurgewenning. Daarnaast moet gekeken worden welke opties er zijn voor inwoners om kleiner te gaan huren of kopen wanneer dit gewenst, maar financieel niet passend is. Ook de samenwerking tussen ontwikkelaars en woningcorporaties moet door de gemeente worden gestimuleerd, bijvoorbeeld bij verkoop van gemeentegronden en door het invoeren van een doelgroepennotitie.   

Voor ProVeenendaal komt het voeren van een actief grondbeleid steeds nadrukkelijker in beeld als middel voor de bouw van voldoende (betaalbare) woningen. Onder andere hierdoor kan de overheid meer ten dienste staan van de inwoners. Een actief grondbeleid houdt in dat de gemeente zelf gaat onderzoeken waar het best gronden aangekocht kunnen worden om woningbouw te faciliteren. In het huidige beleid koopt de gemeente zelf niet actief gronden aan, maar begeleidt ze alleen de verandering van bestemmingsplannen.

In plaats van alleen te investeren in nieuwe wijken, wil ProVeenendaal dat de gemeente zich ook blijft focussen op het opknappen van bestaande wijken en buurtcentra. ProVeenendaal vindt het van groot belang om het woonplezier van inwoners in álle wijken en buurten te vergroten. Dit kan door te investeren in een duurzame groene omgeving met ruimte tot ontmoeting en bewegen. Waar nodig worden kinderspeelplaatsen gerenoveerd om de veiligheid te waarborgen.

  • Er wordt een actieplan opgesteld met als doel betaalbare woningen te realiseren voor alle doelgroepen (doelgroepennotitie).

  • Het zogeheten scheefwonen wordt bestreden, er moet actief worden gestuurd op doorstroming op de woningmarkt.

  • De gemeente gaat een actief grondbeleid voeren, zodat meer betaalbare woningen gebouwd kunnen gaan worden. 

  • Bij het bouwen van nieuwe wijken en inbreidingslocaties moet rekening worden gehouden met (toekomstige) verkeerssituaties. Goede ontsluiting van wijken en buurten is hierbij een belangrijk aandachtspunt.

  • Er worden voldoende passende woningen gebouwd voor kwetsbare mensen om zo de gevolgen van het beleid van de landelijke overheid om mensen langer zelfstandig thuis te laten wonen te kunnen invullen. 

  • De gemeente legt meer nadruk op het verduurzamen van woningen en andere gebouwen. Het motiveren van inwoners tot energiebesparing, bijvoorbeeld door isolatie van hun woning en/of het plaatsen van zonnepanelen moet een kern van het duurzaamheidsbeleid zijn.

  • Stimulering van woningbouw in Veenendaal is noodzakelijk. Dit kan door betaalbare grondposities met duidelijke eisen richting ontwikkelaars.

  • Naast nieuwe wijken, moet er ook aandacht blijven voor en geïnvesteerd worden in de bestaande wijken. Zo houden we alle wijken en buurten leefbaar en veilig.

  • Woonplezier van inwoners is van groot belang. Dit kan door inwoners te stimuleren bij te dragen aan hun omgeving en als gemeente te investeren in een duurzame groene omgeving met veilige wegen en paden en ruimte voor ontmoeting en bewegen.

  • Hoogbouw en transformaties van (bedrijfs)panden naar woningen zijn van belang om de woningmarkt in beweging te krijgen.