Sporten en bewegen is in Veenendaal makkelijk toegankgelijk voor iedereen. We investeren in sport en bewegen, omdat het Veenendalersop een gezonde manier bij elkaar brengt en verbindt. 

Sportbuddy

De gemeente onderzoekt de kansen voor invoering van het sportbuddy concept.

Open club

Verenigingen die aan de slag willen met het ‘open club- principe’, worden actief ondersteund.

Sporten

Het bewegen in de openbare ruimte wordt gestimuleerd, sportiviteit en ontmoeting komen zo samen.

Subsidie

De subsidie voor kleedunits bij sportverenigingen wordt herijkt.

Onze visie op sporten

Sport zorgt in de Veenendaalse samenleving voor verbinding, mede door de vele sportverenigingen waar van jong tot oud veilig, samen en met plezier gesport kan worden. Binnen de verenigingen zijn de vrijwilligers van onschatbare waarde en ProVeenendaal is van mening dat de gemeente de verenigingen en vrijwilligers actief moet motiveren en steunen. Concreet betekent dit dat er blijvend geïnvesteerd moet worden in de ondersteuning en inzet van vrijwilligers en dat er middelen beschikbaar moeten zijn voor creatieve initiatieven om mensen door middel van sport samen te brengen. Voor de komende jaren is het Lokale Sportakkoord Veenendaal hiervoor een goede basis.

ProVeenendaal vindt het belangrijk dat de voorzieningen en faciliteiten in Veenendaal letterlijk en figuurlijk toegankelijk zijn voor alle Veenendalers. Voorzieningen moeten up-to-date zijn. Stichting Sportservice speelt hierin een belangrijke rol.

Voor jongeren betekent toegankelijkheid ook het benutten van de mogelijkheden vanuit het Jeugdsportfonds. Dit fonds dient dan ook aangevuld te worden wanneer het niet toereikend is.

Voor volwassenen zullen ook voldoende sportprojecten georganiseerd moeten worden. Zeker in de groep tussen ca. 25 en 50 jaar is (weer) gaan sporten een sportieve uitdaging. De zogeheten combi-functionaris, een medewerker vanuit Sportservice Veenendaal, is een verbindende factor tussen sportverenigingen en o.a. scholen. ProVeenendaal hecht waarde aan de inzet van deze combi-functionarissen. In de wijken kan de buurtsportcoach de verbindende factor tussen inwoners en sport zijn. Daarnaast zien we steeds meer inwoners individueel sporten, sporten bij commerciële aanbieders en in de openbare ruimte in hun wijk en buurt. Het verdient onze aandacht om dit, naast sporten in verenigingsverband, de komende jaren te stimuleren.

Sport is gezond en draagt bij aan sociale contacten en het tegengaan van bijvoorbeeld eenzaamheid en sociaal isolement. ProVeenendaal ziet kansen hiertoe via het actief opzetten van een buddy-systeem, zodat mensen die een drempel ervaren, door een buddy op een verbindende manier aan sporten kunnen beginnen.

  • De gemeente onderzoekt de kansen voor invoering van het sportbuddy concept om zo mensen te motiveren en ondersteunen om te gaan sporten

  • Verenigingen die aan de slag willen met het ‘open club- principe’, waarbij bijv. velden worden opengesteld voor niet-leden, worden actief ondersteund.

  • Het bewegen in de openbare ruimte wordt gestimuleerd, sportiviteit en ontmoeting komen zo samen.

  • Er komt extra aandacht voor het stimuleren van sporten en bewegen voor specifieke doelgroepen zoals niet-sporters, senioren en inwoners met een beperking.

  • De subsidie voor kleedunits bij sportverenigingen wordt herijkt (geactualiseerd).

  • Regelingen voor jeugd en volwassen ter stimulering om te gaan en te blijven sporten, blijven behouden en worden waar mogelijk en/of nodig uitgebreid.

  • Er wordt een lokaal sportnetwerk opgezet, o.a. om onderlinge (kennis)uitwisseling tussen verenigingen de komende jaren te stimuleren en verder vorm te geven.