Veiligheid

Onze visie op Veiligheid

 

Samen maken wij Veenendaal veilig

 

Ons uitgangspunt: Veiligheid is een zaak van inwoners en gemeente.

 

Veiligheid is de kern van een prettige samenleving. De gemeente moet niet alleen bijdragen maar mede regie voeren op veiligheid, samen met de inwoners en instanties met een signaleringsfunctie (zoals bijvoorbeeld de woningbouwverenigingen) en natuurlijk de politie.

 

Vanuit onze basisgedachte ‘Sta Open’ streven wij als ProVeenendaal na dat iedereen zijn/haar oren en ogen open heeft en houdt voor signalen uit de omgeving. Wijkbewoners hebben hier de grootste rol in. Zij kennen hun wijk het best en signaleren verdachte situaties het snelst. Bij ernstige misstanden zoals een mishandeling of inbraak moet direct de politie gebeld worden via 112. Maar wij streven ook een samenleving na waar inwoners niet alleen signaleren en doorgeven aan de overheid maar zelf ook verantwoordelijkheid nemen en doen wat ze kunnen. Door deze samenwerking tussen overheid en inwoner creëer je niet alleen het gevoel van veiligheid maar is die veiligheid er ook echt. Sociale controle is hierbij belangrijk.

 

Als de overheid meer verwacht van zijn inwoners, dan mag dat andersom net zo. Als die wisselwerking er is dan kom je tot groei. Als die verhouding scheef is dan juist tot onbegrip. Inwoners moeten zich gesteund voelen door gemeente, politie en andere instanties. Andersom mag er een open en actieve houding verwacht worden van deze inwoner. Alleen zo kan de overheid het vertrouwen van de burger herstellen en terugwinnen. Concreet houdt dat in dat de gemeente wijkproblemen proactief moet aanpakken.

 

Iemand in zijn of haar waarde laten en respect hebben voor verschillende opvattingen of overtuigingen raakt het onderwerp veiligheid ook zeer zeker. Het achterstellen of discrimineren van mensen op grond van kenmerken die er niet toe doen in een situatie, moet altijd bestreden worden. Wie getuige is van zo’n situatie moet handelen en aandacht geven aan wat er gebeurt. Wegkijken en zwijgen maakt het erger.

 

Veiligheid gaat ook over verkeersveiligheid. Veenendaal moet bereikbaar zijn, waarbij de naam als fietsstad gevestigd blijft en snelverkeer als auto en openbaar vervoer hand in hand gaan met langzaam verkeer als fietser en voetganger.

 


 

ProVeenendaal staat op(en) voor:

 • Een goede samenwerking tussen bewoners, gemeente en politie.
 • De 24-uurs preventiedagen tegen woninginbraken; De gemeente organiseert dit i.s.m. de politie en bewoners 2x per jaar in iedere wijk.
 • Het inzetten voor een structurele verhoging van het gemeentelijk budget voor veiligheid.
 • Uitbreiding van de bevoegdheden van de bijzondere opsporingsambtenaren, zodat ook zij wat kunnen doen aan grote irritaties. Bijvoorbeeld in het verkeer rijden zonder goede verlichting.
 • Een herkenbare wijkagent voor iedere wijk. De wijkagent is de belangrijkste schakel tussen de bewoners, woningbouwcoöperaties, de leiding van de politie en de gemeente. De wijkagent is actief op social media.
 • Het de kop indrukken van handel in (hard)drugs, omdat deze handel onze samenleving ondermijnt.
 • Het actief opsporen en ontmantelen van illegale hennepkwekerijen, gezien de daaraan verbonden risico’s voor de samenleving.
 • Voortzetting van de in 2015 opgestarte integrale samenwerking m.b.t. aanpak jeugdoverlast.
 • Dat de inwoners zich gesteund voelen door gemeente en politie en andere instanties en dat er een open en actieve houding verwacht van deze inwoner.
 • Het uitbreiden van het aantal boa’s zodat o.a. het aantal uren toezicht per wijk toe kan gaan nemen.
 • Het beschikbaar stellen van financiële middelen om zo het mobiele werken op straat mogelijk te maken. Hierdoor hebben opsporingsambtenaren meer tijd om zichtbaar in de wijk aanwezig te zijn,
 • Gemeente en politie informeren hun inwoners actief en transparant over gepleegde strafbare feiten zoals bijvoorbeeld woninginbraken en babbeltrucs. Hiervoor worden m.n. sociale media ingezet.
Share This