Zorg en Welzijn

Veenendaal heeft een breed en passend aanbod van zorg en ondersteuning, van vrijwilligersorganisaties tot professionele zorg, waarbij aandacht is voor maatwerk. 

Toegankelijkheid

Zorg en ondersteuning in Veenendaal is voor iedereen toegankelijk. Dit kan door het doelmatige en kleinschalig te organiseren.

Bereikbaarheid

De gemeente gaat voor maximale digitale bereikbaarheid. Voor degenen die minder digitaal zijn, zorgt de gemeente voor een passende oplossing.

Zorgaanbieder

Inwoners met een zorgvraag hebben de vrijheid om te blijven kiezen voor een aanbieder van zorg die aansluit bij hun vraag/behoefte.

Armoedebestrijding

De gemeente moet actief beleid voeren om stille armoede op te sporen en op te lossen. 

Onze visie op zorg en welzijn

De afgelopen jaren is er veel veranderd op het gebied van zorg, jeugd en participatie (het sociaal domein). De gemeente heeft meer taken en verantwoordelijkheden gekregen, terwijl sinds 2018 grote tekorten op met name jeugd zichtbaar zijn geworden. De uitdaging is en blijft om de zorg toegankelijk te houden voor iedereen die ondersteuning nodig heeft.

Steeds vaker doet zich hierbij de vraag voor wat, met name bij de jeugd, normaal (gedrag) gevonden wordt en mag worden. Wat kan het kind, de jongere, zelf; waarin mag iemand afwijkend zijn, zich daarin ontwikkelen en geaccepteerd worden. Dit kan per kind en per gezin verschillen. In het vinden van een antwoord op de vraag wat de gemeente wel en niet moet en kan bieden aan ondersteuning, ligt voor gemeente en inwoners samen de komende jaren een belangrijke uitdaging.

Met name inwoners die ondersteuning nodig hebben en van zorg afhankelijk zijn, hebben direct of indirect de gevolgen van de veranderingen in het sociaal domein ervaren. De afhankelijkheid van de gemeente is hierdoor ook groter geworden, hetgeen de gemeente meer verantwoordelijkheid geeft richting inwoners. De gemeente kent een breed, collectief aanbod aan ondersteuning. Waar dit niet passend is, biedt de gemeente maatwerk. Dit kan professionele ondersteuning zijn, maar ook het ondersteunen vanuit gezin of omgeving, dan wel het inzetten van vrijwilligers.

De samenwerking tussen gemeente en (vrijwilligers)organisaties is de afgelopen jaren verbeterd, maar vraagt om verdere verdieping. Daarnaast moet ook gekeken worden hoe de samenwerking goed geborgd kan worden. Veenendaal kent veel goede projecten en pilots. Van belang is dat de gemeente ontmoeting van organisaties faciliteert, waardoor een netwerksamenleving ontstaat en organisaties elkaar versterken, met gezonde samenwerkingsrelaties tot gevolg. Dit versterkt de ondersteuning aan onze (kwetsbare) inwoners.

Ook de financiële ontwikkeling binnen zorg en hulpverlening gaan snel; dit vraagt flexibele inzet van budget door de gemeente. De huidige voor het sociaal domein beschikbaar gestelde vaste budgetten zijn ontoereikend. Dit vraagt om het opnieuw vaststellen van de uitgangspunten voor de budgetten die beschikbaar gesteld worden voor jeugd, WMO en participatie. Vervolgens blijft continue sturing door de gemeente op goede kwaliteit, gezonde financiën en een strakke organisatie van belang.

ProVeenendaal is van mening dat er een (sociaal) vangnet moet zijn voor alle inwoners die zorg en/of ondersteuning nodig hebben, in armoede leven en/of niet geheel zelfstandig mee kunnen doen in Veenendaal. Dit draagt bij aan kansengelijkheid. Hier ligt een gezamenlijke uitdaging voor de gemeente, de inwoners en de vele vrijwilligers en professionals.

Om kwaliteit van zorg te borgen moet het uitgangspunt in complexe situaties zijn: voor één gezin één plan en één regiehouder. ProVeenendaal gaat voor ‘sterk aan de poort’. De gemeente moet toezien op een goede intake en een vast aanspreekpunt bij meer complexe problemen. In dit laatste geval dienen de samenwerkende organisaties efficiënt tot de juiste afstemming te komen, in het belang van degene die ondersteuning nodig heeft.

In 2020 heeft de gemeente een lokale inclusie-agenda opgesteld, om toegankelijkheid te bevorderen. Dit verdient een verdere uitwerking. Naast fysieke toegankelijkheid gaat het hier ook om digitale toegankelijkheid en laaggeletterdheid.

Er is afgelopen jaren veel bezuinigd op welzijn, waardoor er activiteiten en taken zijn weggevallen. In 2021 is de nieuwe stichting Veens Welzijn gestart en is er veel tijd en menskracht geïnvesteerd in het opzetten en positioneren van deze nieuwe stichting. ProVeenendaal vindt het belangrijk dat met de samenwerkingspartners bekeken wordt welke taken op het gebied van welzijn belangrijk zijn voor Veenendaal en welke budgetten daarbij passen. Mogelijk betekent dit wijzigingen in of aanvullingen op het huidige takenpakket en de activiteiten van Veens Welzijn. Veens Welzijn is de ‘spin in het web’ in wijken en buurten, tussen de vele (vrijwilligers)organisaties en netwerken.

ProVeenendaal wil dat meedoen mogelijk gemaakt wordt door de gemeente. Mantelzorgers en vrijwilligers verdienen de waardering en de ondersteuning die zij nodig hebben. De zich positief ontwikkelende samenwerking tussen (vrijwilligers)organisaties verdient de steun van de gemeente.

  • Zorg en ondersteuning in Veenendaal is voor iedereen toegankelijk. Dit kan door het doelmatige en kleinschalig te organiseren.

  • Het bestaan van de onafhankelijk cliëntondersteuner moet nog meer bekendheid krijgen bij de inwoners van Veenendaal. Zo krijgen zij ondersteuning in het geval zij er zelf met gemeente of (zorg)organisatie niet uitkomen.

  • De gemeente gaat voor maximale digitale bereikbaarheid. Voor degenen die minder digitaal zijn, zorgt de gemeente voor een passende oplossing.

  • Mantelzorgers en vrijwilligers worden door de gemeente ondersteund en gewaardeerd. Vrijwilligersbeleid vanuit de gemeente krijgt een plek in het nieuwe integraal beleidskader sociaal domein of er wordt een aparte notitie vrijwilligersbeleid opgesteld.

  • De uitwisseling van kennis en ervaring tussen (vrijwilligers)organisaties wordt verder uitgebouwd. De gemeente heeft hierin met Veens Welzijn een ondersteunende en regisserende rol.

  • Zorg en hulpverlening wordt zoveel mogelijk lokaal en niet regionaal aangeboden, zodat de lijnen kort zijn, de ondersteuning bereikbaar is en de gemeente zelf waar nodig de regie kan nemen.

  • De gemeente moet actief beleid voeren om stille armoede op te sporen en op te lossen. Dit kan o.a. via samenwerking op het gebied van vroegsignalering en bemoeizorg.

  • Inwoners met een zorgvraag hebben de vrijheid om te blijven kiezen voor een aanbieder van zorg die aansluit bij hun vraag/behoefte.

  • De inzet van financiële middelen voor het sociaal domein moet worden herijkt en verbeterd. De huidige, eerder door het Rijk beschikbaar gestelde middelen, zijn niet toereikend.

  • Dierenwelzijn verdient een prominentere plek op de politieke agenda, bijvoorbeeld in de vorm van een nota dierenwelzijn.