Zorg en welzijn

Onze visie op Zorg en Welzijn

 

De inwoner centraal in zorg en welzijn

 

Ons uitgangspunt: De inwoners van Veenendaal kunnen er op rekenen dat zij hun vraag om zorg bij de gemeente kwijt kunnen, dat deze tijdig opgepakt wordt en zij ondersteund worden. Zorg, ondersteuning en welzijn moet laagdrempelig en goed bereikbaar zijn.

 

De afgelopen 4 jaar is er veel veranderd op het gebied van zorg, welzijn, jeugd en participatie, ook wel het sociaal domein genoemd. De gemeente kreeg meer verantwoordelijkheid terwijl er minder geld beschikbaar was. Kortom: een forse bezuiniging.

 

Veel inwoners hebben direct of indirect de gevolgen van de veranderingen in het sociaal domein ervaren. Met name zij die ondersteuning nodig hebben en van zorg afhankelijk zijn. Zij kregen onder andere te maken met een hogere eigen bijdrage en minder zorg. Dit leek niet te rijmen met een miljoenenoverschot van de afgelopen jaren. Mede op initiatief van ProVeenendaal is dat behoorlijk bijgesteld en zijn de eigen bijdragen verlaagd. Op initiatief van ProVeenendaal is er naar aanleiding van het miljoenenoverschot een reserve ingevoerd waar we uit kunnen putten indien nodig. Discussie over geld kan naar de achtergrond. De inwoner die passende zorg nodig heeft, moet volgens ons weer centraal staan.

 

Er zijn echter nog de nodige uitdagingen die om oplossingen vragen. ProVeenendaal staat op(en) voor een eenduidig beleid dat gevoerd dient te worden als het gaat om zorg, welzijn en huishoudelijke hulp. Zo kan de regeling voor schoonmaakondersteuning voor minima nog fors verbeterd worden. Wij willen dat meedoen mogelijk gemaakt moet worden door de gemeente. Mantelzorgers en vrijwilligers verdienen de ondersteuning die zij nodig hebben. De middelen vanuit het Rijk dienen volledig en optimaal ingezet te worden. Het huidige beleid, waarbij overschotten naar de algemene reserve worden geschreven, is voor ProVeenendaal onacceptabel. Dit geld moet voor het sociaal domein beschikbaar blijven.

 

ProVeenendaal is van mening dat er een (sociaal) vangnet moet zijn voor alle inwoners die zorg nodig hebben, in armoede leven en/of niet geheel zelfstandig mee kunnen doen in Veenendaal. Wij vinden het noodzakelijk dat om kwaliteit van zorg te borgen het uitgangspunt moet zijn: één gezin, één plan en één regiehouder.

 

ProVeenendaal gaat voor “sterk aan de poort”. De gemeente moet er op toe zien dat wanneer er ondersteuning gevraagd wordt er een goede intake plaatsvindt en er een vast aanspreekpunt is bij complexe(re) vragen.

 


 

ProVeenendaal staat op(en) voor:

 • Geld dat voor jeugd, zorg en welzijn bedoeld is, blijft hiervoor beschikbaar, ook bij (tijdelijke) overschotten.
 • Zorg in Veenendaal is voor iedereen bereikbaar. Dit kan door deze laagdrempelig, kleinschalig en effectief te regelen.
 • Kosteloze ondersteuning voor inwoners met een zorgbehoefte van een onafhankelijke deskundige. Dit recht moet duidelijk gecommuniceerd worden. Waar mogelijk kan men vragen digitaal stellen. Voor inwoners die niet ‘online’ zijn moet de gemeente voor een passend alternatief zorgen.
 • Aan het wijk- en buurt-gericht werken wordt op voortvarende wijze betere invulling gegeven. Dit gebeurt onder andere door medewerkers (van de gemeente) meer in de wijk zichtbaar te laten zijn.
 • Enthousiaste, enthousiasmerende op de bewoners gerichte wijkmanagers die buurt- en wijkinitiatieven ondersteunt en actief zoekt actief naar (financiële) ondersteuningsmogelijkheden.
 • Zowel mantelzorgers als andere vrijwilligers worden waar nodig door de gemeente ondersteund.
 • Een jaarlijks door de gemeente georganiseerde bijeenkomst om de kennis van de vrijwilligers en mantelzorgers op peil te houden.
 • Een door de gemeente en zorgvrijwilligers jaarlijkse maatschappelijke agenda op te stellen waarin gezamenlijke acties en doelen geformuleerd worden voor en door zorgvrijwilligers en mantelzorgers met als doel: niemand tussen wal en schip en overlap te voorkomen.
 • Zorg en hulpverlening wordt zoveel mogelijk lokaal en niet regionaal aangeboden.
 • De gemeente moet actief beleid voeren om stille armoede op te sporen en op te lossen.
 • Inwoners die zorg nodig hebben met daarbij de vrijheid om te blijven kiezen voor een aanbieder van zorg die aansluit bij hun vraag/behoefte.
Share This