Leefbaar Veenendaal

Onze visie op Leefbaarheid

 

Een Veenendaal om trots op te zijn.

Ons uitgangspunt: Veenendaal wordt gemaakt door, voor en met Veenendalers

Naast een goede gezondheid is de leefbaarheid van ieders woonomgeving misschien wel het belangrijkste dat mensen raakt. ProVeenendaal vindt dat u als inwoner uw omgeving het beste kent en dat er van deze kennis gebruik gemaakt moet worden. Inwoners en bedrijven zouden meer betrokken moeten worden door bijvoorbeeld mee te kunnen praten over het beleid rond  duurzaamheid en door energieneutraal bouwen te realiseren. Wat ons betreft richt de gemeente zich in de eerste plaats op de input van de inwoners en minder op bureaucratische regelgeving. ProVeenendaal wil dat de wijkmanager van de gemeente betrokken is bij de wijk en weet wat er speelt, zoekt naar de mogelijkheden en niet naar de onmogelijkheden. De wijkmanager moet wat ons betreft meer mandaat (bevoegdheid) krijgen om snel zaken te kunnen realiseren.

De gemeente kan voor inwoners vaak overkomen als een logge en stugge organisatie. Wij vinden dat ook en zien dit graag anders. Door te snijden in de bureaucratie en administratieve lasten komt er geld vrij dat direct in Veenendaal en dus aan u beschikbaar komt. ProVeenendaal ziet dan ook liever dat de gemeente zich bezighoudt met het ondersteunen en faciliteren van activiteiten die u belangrijk vindt. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld ondersteuning op het gebied van welzijn, sport, cultuur, ondernemen en (digitale) dienstverlening.

 

ProVeenendaal streeft ernaar dat inwoners van Veenendaal actief betrokken worden bij de samenleving en bereid zijn om hun steentje bij te dragen. Wij maken ons zorgen over de toenemende signalen van polarisatie (wij-zij denken). ProVeenendaal wil een verdere tweedeling in de samenleving in Veenendaal voorkomen. Participatie en samenwerking zorgt voor meer begrip voor de mensen om u heen zoals uw buren en wijkgenoten. Dit voorkomt polarisatie en draagt bij aan onderlinge solidariteit. Wederzijdse acceptatie is de sleutel voor goed samenleven. De gemeente Veenendaal heeft inwoners met verschillende achtergronden en talenten. ProVeenendaal wil deze krachten verbinden in plaats van verdelen.

ProVeenendaal staat voor een samenleving waar iedereen welkom is ongeacht leeftijd, kleur, afkomst en sociale status. De eerste stap naar zorg moet beantwoord kunnen worden met passende ondersteuning en het moet duidelijk zijn wat de gemeente kan doen én wat de gemeente verwacht van de nieuwkomer. Zo nodig zal de gemeente zich ook inzetten bij het vinden van passend onderwijs en werk. Samenleven is een taak van zowel de gemeente als de inwoner. De gemeente faciliteert en van inwoners, dus ook nieuwkomers verwachten we een actieve inzet en bijdrage. In het geval van nieuwkomers geldt dat hoe eerder hiermee begonnen wordt, des te sneller er een sterke basis wordt gevormd voor een succesvolle deelname en bijdrage aan Veenendaal.

 

Leefbaarheid begint voor ProVeenendaal in uw wijk en buurt. Dit betekent dat uw straat goed onderhouden wordt, er (duurzaam) groen te vinden is, u dag en nacht door uw straat durft te lopen en er voldoende leef- en speelruimte is. Wat ons betreft wordt hier de komende periode, samen met u als buurtbewoner, nog verder op ingezet.

 

ProVeenendaal staat op(en) voor:

 • Een ontmoetingsplaats in elke wijk waar iedereen bij elkaar kan komen.
 • Wijk- en buurtgericht werken; iedereen in de wijk moet zich gehoord en ondersteund voelen.
 • De initiatieven en ontwikkelingen vanuit en in de wijk worden gefaciliteerd op basis van de vragen en behoeften die in de wijk leven. Een ervaren aanspreekpunt met kennis van de wijk is daarbij gewenst.
 • De Surfvijver en het Stadspark verdienen een opknapbeurt, zodat dit weer een mooi en schoon recreatiegebied wordt waar iedereen zijn/haar ontspanning vindt.
 • Rond de digitale dienstverlening aan inwoners en bedrijven worden procedures voor het aanvragen van vergunningen verder vereenvoudigd.
 • Inwoners, instellingen of bedrijven kunnen actief meedenken over hoe het samenwerken met de gemeente het beste vormgegeven kan worden.
 • De gemeente neemt meer initiatief om de dialoog aan te gaan met inwoners en bedrijven en hen te betrekken bij besluitvorming.
 • Gemeente Veenendaal zorgt voor ondersteuning aan nieuwkomers die meedoen willen doen en verwacht van hen dat zij open staan voor Veenendaal. De gemeente zorgt dat er voldoende faciliteiten zijn waar nieuwkomers de taal snel kunnen leren om te participeren in de maatschappij. Zo nodig zal de gemeente zich ook inzetten bij het vinden van passend onderwijs en werk.
 • Het op zondag winkelen of boodschappen blijven doen staat iedereen vrij.
 • Het Stadsstrand blijft in het centrum.
 • Een herijking van het huidige afvalsysteem (Diftar) is noodzakelijk. Technische ontwikkelingen op het gebied van afvalverwerking worden actief gevolgd. De kosten voor medisch afval heeft onze aandacht.
 • Wijkmanagers krijgen een uitgebreider mandaat en kunnen werken met grotere wijkbudgetten.
 • Flexibele openings- en sluitingstijden voor ondernemers.
 • Kunstwerken worden actief onderhouden zodat deze schoon en toonbaar blijven.
 • Goede (openbare) onderwijsvoorzieningen in elke wijk.
 • Goede en veilige fietsroutes en stallingen.
Share This