Leefbaar Veenendaal

Veenendaal is een plaats voor iedereen. Veenendaal wordt gemaakt door, voor en met Veenendalers.

Ontmoetingsplekken

Veenendaal heeft in elke wijk een ontmoetings- plek voor bewoners.

Buurtgericht werken

Aan het wijk- en buurtgericht werken wordt op voortvarende wijze verder invulling gegeven. 

Wijkmanagers

De wijkmanagers krijgen meer (financieel) mandaat om (vernieuwende) ideeën in en voor de wijk snel op te kunnen pakken.

Afvalsysteem

Een herijking van het huidige afvalsysteem (Diftar) is noodzakelijk. 

Onze visie op leefbaarheid

Naast gezondheid, huisvesting en financiële zekerheid is de leefbaarheid van ieders woonomgeving bepalend in het leven. Van groot belang zijn scholen, winkels, parkeerfaciliteiten, ontmoetingsplekken, openbare verlichting, (duurzaam) groen en veiligheid. ProVeenendaal hecht waarde aan ieders mening en streeft daarom naar actieve betrokkenheid van de inwoners bij het realiseren van een Veenendaal waar iedereen zich thuis voelt. Wat ProVeenendaal betreft richt de gemeente zich in de eerste plaats op de input van de inwoners en minder op bureaucratische regelgeving.

ProVeenendaal ziet op het gebied van betrokkenheid een belangrijke rol weggelegd voor de wijkmanager van de gemeente. Deze wijkmanager weet wat er speelt in de wijk en buurt en focust op mogelijkheden. Hiervoor is ruime bevoegdheid en voldoende budget noodzakelijk. Ontmoetingsplekken, waar ook de spreekuren van het wijkteam plaatsvinden, dragen bij aan contact en verbinding tussen jong en oud. Ook het initiatievenloket en het Veens Informatie Punt bevinden zich op een locatie in de wijk.

ProVeenendaal heeft diversiteit en inclusie hoog in het vaandel. Een samenleving waarvan iedereen deel uitmaakt ongeacht leeftijd, kleur, geslacht, afkomst en sociale status. Samenleven doen we met elkaar, gemeente én inwoners. De gemeente faciliteert, regisseert en ondersteunt. Van de huidige Veenendalers en van de nieuwkomers wordt een actieve inzet verwacht.

De invoering van de nieuwe Wet inburgering zal ProVeenendaal nauwgezet volgen, zowel in het belang van elk individu als wat betreft het effect op de leefbaarheid in Veenendaal. In het geval van nieuwkomers geldt dat hoe eerder met de actieve inzet begonnen wordt, des te sneller er een sterke basis gevormd kan worden voor een succesvolle deelname en bijdrage aan Veenendaal.

De gemeente kan bij inwoners overkomen als een wat starre organisatie. Het melden van (geluids)overlast, zwerfvuil, wildgroei van groen of niet goed werkende straatverlichting kan laagdrempeliger. ProVeenendaal blijft in dit verband de meld-app promoten. Door te snijden in de bureaucratie en administratieve lasten komt er geld beschikbaar voor andere doelen in Veenendaal. Wij zien dan ook liever dat de gemeente zaken die de inwoner van belang vindt, ondersteunt en faciliteert. Te denken valt aan activiteiten op het gebied van welzijn, sport, toegankelijkheid, cultuur, ondernemen en (digitale) dienstverlening. Een goed toegankelijk subsidieloket heeft hiervoor toegevoegde waarde.

De coronapandemie heeft de nodige impact gehad op de Veense samenleving en de gevolgen raken nog steeds vele mensen. ProVeenendaal heeft zorgen over de toenemende signalen van polarisatie (wij-zij denken). Een verdere tweedeling in de samenleving in Veenendaal moet worden voorkomen. Wederzijdse acceptatie, respect en begrip zijn de sleutel tot participatie en samenwerking. De gemeente Veenendaal kent inwoners met verschillende achtergronden en talenten. ProVeenendaal wil deze krachten verbinden in plaats van verdelen en ziet het als een taak van de gemeente om dit aan te sturen en een verbindende rol te spelen.

ProVeenendaal is van mening dat leefbaarheid ook staat voor een straat of omgeving die goed onderhouden wordt, waar (duurzaam) groen te vinden is, men dag en nacht buiten durft te lopen en waar voldoende leef- en speelruimte is. Wat ProVeenendaal betreft wordt er de komende periode door de gemeente, in samenwerking met wijk- en buurtbewoners, ook ingezet op het onderhoud van oude en nieuwe kunstwerken, zoals graffiti in fietstunnels en onderhoud van rotondes.

In een groeiend Veenendaal, qua inwoners, bedrijven en woningen, is mobiliteit een belangrijk punt van aandacht. Denk hierbij aan een goede ontsluiting van nieuwe wijken, maar ook aan inbreidingslocaties zoals mogelijk Trivium. Tevens moet de provincie aan de afspraken over de verbreding van de Rondweg-Oost gehouden worden. Naast eigen vervoer is ook goed en bereikbaar openbaar vervoer van belang voor de ontwikkeling van Veenendaal. De gemeente moet zich hard blijven maken voor de intercitystatus van station Veenendaal-De Klomp en voldoende stops bij Veenendaal-Centrum en Veenendaal-West. Ook de parkeervisie moet de komende periode geëvalueerd worden. ProVeenendaal vindt dat bij een goede leefomgeving ook voldoende rekening gehouden moet worden met de parkeerbehoefte.

Speerpunten

  • Inwoners, instellingen of bedrijven kunnen actief meedenken over hoe het samenwerken met de gemeente het best vormgegeven kan worden. De visie op participatie wordt nog meer naar buiten gericht.

  • De gemeente neemt meer initiatief om de dialoog aan te gaan met inwoners en bedrijven om hen op deze wijze meer te kunnen betrekken bij besluitvorming

  • Veenendaal heeft in elke wijk een ontmoetingsplek voor bewoners.

  • Aan het wijk- en buurtgericht werken wordt op voortvarende wijze verder invulling gegeven. Dit gebeurt onder andere door medewerkers (van de gemeente) meer in de wijk zichtbaar te laten zijn.

  • Wijk- en buurtgericht werken houdt onder ander in, dat initiatieven vanuit de buurtbewoners gefaciliteerd worden door de gemeente. Hierbij worden ideeën actief opgepakt. Wijkcoaches en wijkmanagers hebben hier een belangrijke rol in.

  • De gemeente gaat meer denken met de insteek: Wijkgericht, tenzij…

  • De wijkmanagers krijgen meer (financieel) mandaat om (vernieuwende) ideeën in/voor de wijk snel op te kunnen pakken.

  • Procedures voor het aanvragen van vergunningen door inwoners en bedrijven worden, met name door verbetering van de digitale dienstverlening, verder vereenvoudigd.

  • Een herijking van het huidige afvalsysteem (Diftar) is noodzakelijk. Ontwikkelingen op het gebied van afvalverwerking worden actief gevolgd. Zowel met het oog op het vergroten van het gebruiksgemak en verlagen van de kosten voor inwoners, als wat betreft duurzaamheid.

  • Kunstwerken worden actief onderhouden zodat deze schoon en toonbaar blijven. De openbare ruimte kan ingezet worden ter bevordering van leefbaarheid en veiligheid.