Onderwijs

In Veenendaal kan iedereen een leven lang leren en ontwikkelen.

Gelijke kansen

De gemeente voert onderwijsbeleid dat zich richt op kansengelijkheid. 

Doorontwikkeling

Passend onderwijs wordt in samenwerking met de scholen doorontwikkeld.

Netwerken

De gemeente faciliteert verbinding in het netwerk van partners.

Betrokkenheid

Jongeren worden betrokken bij o.a. politieke discussies.

Onze visie op onderwijs

ProVeenendaal vindt dat de jeugd de toekomst heeft. Goed onderwijs is van levensbelang; het helpt kinderen en jongeren sociale vaardigheden te ontwikkelen en bevordert verbinding met de maatschappij. Onderwijs verdient passende huisvesting maar daarmee zijn we er niet. Veenendaal kent als jonge leefstad een grote groep leerplichtige inwoners. De scholen bieden hen een plek waar zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Kansenongelijkheid in het onderwijs heeft tot gevolg dat veel talent onbenut blijft. ProVeenendaal ziet het als gezamenlijk belang dat alle kinderen de kans krijgen op te groeien tot de beste versie van zichzelf, zodat ze zich kunnen voorbereiden op een plek in de maatschappij die bij hun past.

Integrale Kindcentra (IKC-s), waar basisschool en kinderopvang in één gebouw gehuisvest zijn en waar instanties voor informatie en advies eveneens beschikbaar zijn, hebben een toegevoegde waarde. Kinderopvang en in het bijzonder Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) vergroten kansengelijkheid en zorgen voor een goede (taal)basis voor onze jongste inwoners.

Leren is doen! ProVeenendaal zet zich daarom in om basisschoolleerlingen kennis te laten maken met techniek. Zo interesseren we jong talent om later een beroepsopleiding te volgen die aansluiting vindt op de arbeidsmarkt. Rolmodellen kunnen hier het goede voorbeeld in geven. Stages, leren in de praktijk, draagt bij tot het ontdekken van de verschillende beroepsgroepen en het ontwikkelen van talent.

Onze maatschappij vraagt om ontwikkeling en verbetering van onderwijs. ProVeenendaal ziet de school als een plek waar de leerervaring door middel van passend onderwijs aansluit bij de unieke karakters van leerlingen. ProVeenendaal ziet scholen innoveren om met deze uitdagingen om te gaan, waarbij de gemeente de verbindende taak heeft om alle expertise die Veenendaal in huis heeft optimaal te benutten. Door te bewaken wat goed gaat en bij te sturen daar waar nodig, kunnen leerlingen zich ontwikkelen tot maatschappelijk betrokken volwassenen, klaar voor hun positie op de arbeidsmarkt.

ProVeenendaal zet zich in om als gemeente in samenwerking met het onderwijs en het bedrijfsleven te werken aan een versterking van de vakopleidingen met voldoende stageplaatsen. Ook volwassenonderwijs en taalonderwijs verdienen passende faciliteiten om aan te sluiten op de vraag van werkgevers en om inwoners mee te kunnen laten doen in de samenleving en kansen te bieden op de arbeidsmarkt. Ook stimuleert ProVeenendaal hogescholen tot meer toegankelijkheid voor Veenendaalse jongeren, door middel van een dependance of satellietgroepen in Veenendaal.

Voor veel scholieren is het onbekend wat de gemeente betekent in het onderwijs en in hun dagelijks leven. ProVeenendaal wil leerlingen op het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs betrekken bij actuele politieke discussies en laten zien hoe zij hun stem kunnen laten horen in de Veenendaalse politiek. De Veense Jongerenraad kan hier een (ondersteunende) taak hebben.

  • De gemeente voert onderwijsbeleid dat zich richt op kansengelijkheid. Op dit moment in het bijzonder door achterstanden ontstaan door corona weg te werken.

  • Passend onderwijs wordt in samenwerking met de scholen doorontwikkeld, waarbij leemtes tussen passend onderwijs en andere ondersteuning worden gevuld.

  • Onderwijs en gemeente zetten gezamenlijk in op het terugdringen van professionele ondersteuning vanuit de jeugdzorg. Aandacht voor normaliseren is en blijft van belang. Wat is “normaal” gedrag en hoort bij het leven en waar is ondersteuning op zijn plek.

  • Er worden meer stageplaatsen voor MBO-s aangeboden en jongeren worden gemotiveerd een passende plek te zoeken. Dit gebeurt in samenwerking met het bedrijfsleven van Veenendaal en andere instellingen en organisaties.

  • De gemeente faciliteert verbinding in het netwerk van partners voor kwaliteit en onderwijsinnovatie en het promoten van vakopleidingen.

  • Het realiseren van Integrale Kindcentra wordt doorgezet, deze zijn bereikbaar voor elke wijk.

  • Jongeren worden betrokken bij politieke discussies. Dit kan in samenwerking met de Veense jongerenraad vorm worden gegeven.