Het sociaal domein; wat is dat eigenlijk? Met het sociaal domein bedoelen we alles wat we vanuit de gemeente doen op het gebied van werk, inkomen, welzijn, meedoen, Wmo, opvoeden en opgroeien. In het nieuwe Integraal Beleidskader Sociaal Domein 2024-2027 staat hoe wij in Veenendaal hier invulling aan willen geven. Het raakt dus écht iedereen, van jong tot oud.  ProVeenendaal is positief over hoe het proces tot nu toe is verlopen. Veel organisaties uit de Veense samenleving hebben hieraan bijgedragen. Ook inhoudelijk ligt er een goed document. Daarnaast is het allemaal ook een stuk leesbaarder geworden. Alle inwoners moeten kunnen begrijpen hoe wij in Veenendaal met het sociaal domein om willen gaan.  De gemeente en alle betrokken organisaties kunnen dit echter niet alleen. Ook jíj hebt daarin een belangrijke rol. Als iedereen in onze mooie gemeente een steentje bijdraagt, dan hebben veel mensen daar profijt van.  Samen werken in verbinding; wij gaan er voor!